Co je CNROI

Posted in Co je CNROI

 logo CNROI

 

Česká národní asociace rozhodčích - CNROI (Czech Republic National Range Officers Institute)

ČNROI je jedním z orgánů ASDS ČR. Sdružuje a řídí jednotlivé úseky rozhodčích zejména s ohledem na bezpečnost závodů, organizovaných pod ASDS ČR.

 

Složení Výkonného výboru ČNROI 

Prezident ČNROI

 • Petr Švrček

Výkonný výbor ČNROI 

 • Věkoslav Kebo
 • Ivo Rehberger 

 

Hlavní úkoly ČNROI 

 • vede evidenci všech národních certifikovaných činovníků,
 • zpracovává metodické materiály pro školení rozhodčích v souladu s mezinárodními výcvikovými standardy,
 • organizuje a provádí školení rozhodčích,
 • rozhoduje o udělení či odebírání kvalifikací národním rozhodčím RO, CRO, RM, SO,
 • vede seznam dosažených kvalifikačních bodů rozhodčích,
 • stanovuje podmínky činnosti rozhodčích ČNROI,
 • poskytuje součinnost rozhodčím ČNROI,
 • vyhodnocuje a předkládá presidentu ASDS ČR požadavky na uspokojování potřeb, nezbytných při naplňování úkolů členů ČNROI,
 • činí veškerá opatření, vedoucí k zajištění bezpečného průběhu IPSC soutěží,
 • činí veškerá opatření, vedoucí k dodržování pravidel na IPSC soutěžích, odpovídá za výklad pravidel IPSC v ASDS ČR,
 • zpracovává metodické materiály pro provádění bezpečnostních zkoušek nových členů ASDS ČR,
 • předkládá podklady pro soutěžní řád ASDS ČR,
 • vyhodnocuje jednotlivé závody IPSC na základě statistických listů.
 • doporučuje rozhodčí pro získání akreditace IROA.

Krédo rozhodčích

   Jako rozhodčí budu vždy pracovat na závodech IPSC s ohledem na bezpečnost soutěžících, diváků a mých kolegů rozhodčích. Bezpečnost bude ve všech mých myšlenkách a činnostech vždy na prvním místě. Budu vždy zdvořilý, ale přitom budu pevně kontrolovat svou střeleckou situaci a všechny prostory, za které budu odpovědný. Budu se vždy snažit být úplně fér a nestranný ve svých rozhodnutích.

 1. Bezpečnost bude VŽDY mým prvořadým cílem, rychlost a průběh závodu bude až druhotným faktorem.
 2. Je privilegiem a ctí pracovat jako rozhodčí a budu podle toho vždy jednat.
 3. Je mou povinností vždy pomáhat závodníkům při jejich snaze dosáhnout svých cílů a nebudu jim v tom překážet zbytečným znervózňováním a autoritativním vystupováním.
 4. Nechám stranou všechny své osobní předsudky a budu vždy jednat jako nestranný soudce.
 5. Své názory si nechám pro sebe a nebudu kritizovat žádného jednotlivce.
 6. Podrobně se seznámím se všemi platnými předpisy, pravidly závodů a dalšími příslušnými pokyny.
 7. Budu pevný a férový při všech svých rozhodnutích, učiněných v průběhu závodu a budu připraven přednést ve zkrácené formě své důvody pro tato rozhodnutí závodníkovi anebo kterémukoliv rozhodčímu.
 8. Během závodu bude má pozornost plně soustředěna na toho závodníka, kterého mám sledovat, a nedovolím aby má pozornost byla odvedena stranou anebo polevila.
 9. Před a v průběhu závodu nikdy nebudu pít alkoholické nápoje anebo užívat narkotika či jiné omamné látky. Jsem seznámen s tím, že když poruším toto pravidlo, může mi být v budoucnu pozastaven či zamezen výkon funkce rozhodčího.
 10. Budu se radit pouze se svými kolegy rozhodčími a organizátory závodů ve věci chování kteréhokoliv závodníka a o opatřeních, které je třeba učinit.
 11. Jako rozhodčí budu mít pochopení pro vnitřní rozpoložení závodníka a budu jednat tak, abych mu nebyl překážkou anebo ho jinak rušil, pokud to bude neodkladně nutné.
 12. Budu dbát na to abych se jako rozhodčí vyvaroval omylu anebo nesprávného rozhodnutí.